DEN ER UNDER OPBYGNING -Virksomhedsplan

Den der er blevet skrevet er fra 2004 og skal updates

Indledning: 

Sengeløse Fritids- og Ungdomsklub er en "almindelig" fritids- og ungdomsklub, der følger det værdigrundlag og de målsætninger der er vedtaget af Byrådet under hensyntagen til de; af Byrådet; tildelte ressourcer.

Kommunen har i serviceinformation for fritids og ungdomsklubber formuleret målene på følgende måde:

" De politiske mål, som fritids- og ungdomsklubberne skal opfylde er følgende:

I sammenhæng med tilgrænsende områder skal fritids- og ungdomsklubberne:

Som en del af kommunens generelle fritidstilbud være et fristed, hvor man sammen med børnene og de unge skaber aktiviteter og samværsformer, der fremmer det enkelte medlems alsidige udvikling og selvstændigheden samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab. 

Inddrage forældrene i fastlæggelsen af klubbens egne mål, således at der opnås sammenhæng mellem klubben og medlemmernes hverdag.

Sikre medlemsindflydelse på klubbens aktiviteter.

Fastholde et bredt, alsidigt og frit aktivitetsudvalg for medlemmerne.

Fremme medlemmernes livsglæde og aktive medleven i samfundet, således at medlemmerne bedst muligt kan tage hånd om eget liv efter klubalderen.

Medvirke aktivt til at fremme og udvikle samarbejdet i lokalområdet mellem foreninger og institutioner omkring aktiviteter og faciliteter.

Være en aktiv del af det generalpræventive arbejde rettet mod børn og unge.

Være en aktiv del af Kommunens forebyggende indsats over for udsatte børn og unge,

samt udsatte grupper, og medvirke til helhed i løsning af opgaven.

Dette er kommunens overordnede politik. Hver klub har sin egen målsætning, som er lavet med udgangspunkt i ovennævnte, men tilpasset det lokalområde, den enkelte klub er beliggende i…."

De rammer der er tildelt til at opfylde disse mål er bygningerne beliggende på Kirkestien 2 B. samt en personalenormering der per d. 1/1 2004 er på 15.117 timer svarende til 7,8 stilling, til det pædagogiske arbejde, og derudover er der en rengøringsstilling.

Til at afholde aktiviteter er der afsat 2.003.- kr./dagklubmedlem og

1.530,- kr./aftenklubmedlem

Dette andrager ca. 350.000,00 kr.

Derudover er der afsat penge til vedligeholdelse af bygninger ca. 70.000,00 kr.

Samt penge til indkøb af rengøringsmateriel ca. 31.000,00 kr.

Dette er de overordnede mål og rammer der udstukket fra Byrådet.

Desuden skal det nævnes at vi forstår ordet fristed, som et sted hvor medlemmerne har mulighed for at vælge aktiviteter, der er mere baseret på medlemmets lyst end på "det at skulle møde op hver mandag kl. 14 til kl. 15"

Pædagogiske overvejelser og principper: 

Medlemmerne tilbringer en stor del af deres tid i klubben, og dette betyder at i de år hvor deres voksenidentitet udvikles og formes, så er nogle af de ( tidsmæssig ) vigtigste voksne

( ud over forældrene ) de ansatte i klubben.

Vores grundholdning er:  

at eksemplets magt er mægtigere end det formanende ord 

Dette stiller selvfølgelig store krav til pædagogerne, da det betyder at de som voksne bliver " nogle man kigger på " for at finde ud af hvordan voksne opfører sig, og da det er meningen, at medlemmerne skal blive til voksne/unge der kan begå sig i samfundet, betyder det at man som ansat i klubben ikke bare kan opføre sig som man selv har lyst til.

For eksempel kan det ikke nytte noget at man fortæller medlemmerne at de skal have lys på deres cykel, hvis man derefter tager sin egen cykel uden lys og kører hjem, eller at man skælder medlemmer ud for at være dårlige tabere, hvis man selv snyder for ikke at tabe.

Denne holdning udspringer af det grundsynspunkt at børn og unge lærer mere af voksnes handlinger end af voksnes tale. Med andre ord børn gør det vi gør! , ikke det vi siger de skal gøre!. Det nytter altså ikke noget at man selv ryger en cigaret, samtidig med, at man forklarer de unge, at det er farligt at ryge og det skal de lade være med.

Såfremt man accepterer dette synspunkt så betyder det for eksempel at:

Man ikke kan lære medlemmerne demokrati, i en udemokratisk ledet klub

( man kan måske lære dem pluralisme, men demokrati i Grundtvig/Koldsk forstand, hvor en stor del af den demokratiske opfattelse er baseret på at de fleste regerer under stor hensyntagen til mindretallene vil være en umulighed. )

Man kan ikke lære medlemmerne tolerance hvis man er intolerant

Man kan ikke lære medlemmerne ikke at mobbe hinanden, hvis man selv må mobbe

( medlemmer, kolleger ).

Man kan ikke lære medlemmer at være hjælpsom, hvis man ikke er det selv.

Man kan ikke lære medlemmer sammenhold, hvis man ikke vil holde sammen med dem

Man kan ikke lære medlemmerne at overholde loven, hvis man selv vil vælge hvilke love man vil overholde, for hvis man som voksen må vælge at snyde i skat, gå over for rødt, så må man som barn/ung selvfølgelig selv bestemme om man vil stjæle i butikker, køre gratis med bussen, overfalde pensionister, da det jo bliver en individuel beslutning.

Pædagogiske princippers betydning for pædagogernes liv: 

Disse holdninger gør det selvfølgelig lidt besværligt at være pædagog, for det bevirker at man ikke kan springe over hvor gærdet er lavest, men er nødt til ( så længe man er i nærheden af børn og unge), at opføre sig som en lovlydig samfundsborger i alle livets forhold.

Og det kan selvfølgelig være ekstra hårdt hvis man bor i nærheden af sit arbejde, da det kan komme til at virke som om man aldrig har fri.

Princippernes betydning for pædagogerne i klubben: 

Konkret betyder ovenstående at ledelsen af klubben er nødt til at være baseret på et demokratisk fundament, hvor hver enkelt ansat har indflydelse på hele klubbens virke.

Og det betyder at der skal være en struktur der giver denne indflydelse til samtlige medarbejdere. Dette vanskeliggøres dog af det faktum, at klublederen ikke er og ikke kan være medlem af dette demokrati, da Byrådet altid vil holde lederen ansvarlig for de handlinger der foregår i klubben. Og det betyder at der reelt ikke kan være demokrati hvis, beslutningerne er ulovlige, eller er i så stor modstrid med lederens etiske og moralske overvejelser at den person der bestrider stillingen ikke kan leve med beslutningen.

Men det er alligevel forudsætningen for at pædagogerne kan opbygge et indhold i medlemsdemokratiet, at der etableres et indhold i medarbejderindflydelsen der er baseret på ovenstående principper.

Samtidig kan demokratiske principper kun udvikles, hvis det foregår i et trygt arbejdsmiljø, og dette betyder at hvis man diskuterer med sine kolleger og ledelse så skal man som ansat være sikker på at der ikke er " nogen der vil dig noget ondt ", og denne tillid kan kun opbygges ved kendskab til hinanden.

Og vi vil udvide personalets kendskab og tillid til hinanden ved at lave forskellige sociale arrangementer for hele personalegruppen.

Princippernes betydning for budgettet: 

Dette betyder selvfølgelig at når vi skal vedtage et budget og fordele pengene så må vi vægte aktiviteternes mulighed for at opfylde ovennævnte, da vi derved får et budget der afspejler de holdninger vi gerne vil gennemføre fremfor et budget der afspejler , hvad vi synes er sjovt som enkeltpersoner.

Dette betyder selvfølgelig ikke at der ikke godt må foregå noget " bare fordi medlemmerne synes det er sjovt ", men det betyder at det er væsentligt at vi fordeler pengene i overensstemmelse med det vi ønsker gennemført.

Princippernes betydning for den pædagogiske praksis: 

Når vi nu er rollemodeller for medlemmerne så skal vi efterleve ovenstående når vi laver aktiviteter i klubben-

Det medfører at vi i alle vores aktiviteter skal sørge for at der er plads til alle medlemmerne. Sådan at forstå at hvis et medlem har lyst til at spille fodbold, så kan det medlem komme til at spille på det niveau hvor medlemmet kan følge med og få udfordringer uden at blive drillet eller mobbet.

Dette betyder at det er pædagogens opgave at sikre at medlemmerne får en adfærd der gør dette muligt. Modsat er klubben ikke en sportsforening der har til formål at få sportslige resultater, så hvis vi får et medlem, der ikke kan få sportslige udfordringer i klubben, så er vi ansvarlige for at formidle en kontakt til en forening der kan opfylde dette formål.

Generelt betyder disse principper også, at vi er forpligtiget til at udbyde en række aktiviteter, der kan ramme så bredt et interessefelt som muligt ( med andre ord der skal være noget for alle ) og at dette skal være økonomisk overkommeligt for alle.

Ovenstående eksempler indeholder principper, der skal gælde for alle aktiviteter i klubben

Og da vi ikke kan beskrive alt i detaljer, så har vi valgt nogle få aktiviteter ud som målepunkter, hvor vi kan vurdere, om vi følger disse principper. 

Sportsaktiviteten. 

Vi deltager i Sport & leg, med det formål at udbrede ideen om fair play ( i gammeldags olympisk forstand ) som grundlag for al sportslig udøvelse i klubregi.

Og vi deltager i stævner vi bliver inviteret til, med samme formål.

Vores deltagelse i " fælles Idræt " i Sengeløse foregår selvfølgelig ud fra de samme principper, og det er et delmål at dette samarbejde kommer til at fungere godt.

Dette betyder at vi skal lære vores medlemmer at opføre sig sportsligt korrekt og at dette overskygger de sportslige resultater. Det betyder også, at de voksne, der er med til stævner skal opføre som pædagoger og ikke som fodboldtrænere, og eksempelvis forklare, at på banen er det dommeren, der bestemmer, og hvis dommeren er blind for usportslige ting begået af vore medlemmer, så er vi det ikke. Det gælder med andre ord ikke om, ikke at blive opdaget, det gælder om at lade være med at udføre handlingen.

Det betyder samtidig, at det ikke er en tilfældig halbestyrer, der sætter grænserne for opførsel hos vores medlemmer, det er også os

 

Hobbyaktiviteten.

 

Vi har gennem de sidste år forsøgt at få vores hobbyaktivitet til at fungere som et dagligt aktivitetstilbud, da et sådan værksted er en naturlig drivkraft i forhold til at skabe traditioner

( fastelavn, jul, påske, sommer m.m. ) dette vil vi fortsætte med i den kommende tid og det er desuden meningen, at hobbyværkstedet skal tilbyde aktiviteter, som tilgodeser den forskel der er i medlemmernes økonomiske formåen, deres "håndværksmæssige" niveau og forskellige interessefelter.

 

Målet for den nærmeste sæson er:

 

at udvikle syaktiviteten

at få etableret en hensigtsmæssig belysning i lokalet.

at lave projektperioder ( vi laver hatte, maler, julegaver m.m.

at det bliver muligt at tage større individuelle hensyn, så det enkelte medlem kan få opfyldt specielle ønsker..

at fastholde princippet om at der er gratis ting i hobbyværkstedet, som har kvalitet

Computerrum. 

Klubben er i besiddelse af et antal computere der er sat op i et netværk, som er opkoblet til Internettet.

Det pædagogiske formål med dette er: at give alle børn og unge, der går i klubben en mulighed for at lære den "nye teknologis" muligheder og begrænsninger.

Det er samtidig en mulighed for, at medlemmerne kan komme i kontakt med andre på nettet under behørig voksenkontrol.

Dernæst er det en god anledning til at få diskuteret de forskellige principper vedrørende ophavsrettigheder og ikke mindst er computer en " legeplads " hvor der er en stor grad af samvær med de kammerater der sidder ved computeren ved siden af.

 

Vi vil desuden sikre, at alle medlemmer har mulighed for at prøve computerne, dette vil vi gøre ved at opdele tiden, så der er bestemte brugergrupper på bestemte dage ( for eksempel

Juniorklub, fritidsklub, piger, drenge, blå øjne, brunt hår m.m.

 

Målet for de næste år er:

 

At vi får nedskrevet retningslinier for vores valg af pc - spil

at holde "grejet" på et tidssvarende niveau

at lære medlemmerne en god surf og chat kultur

Koloni. 

Vi har gennem de sidste år ( med skiftende held ) arrangeret forskellige kolonitilbud, dette vil vi fortsætte med, da vi mener, at det øger vores kendskab til og vores kontakt med medlemmerne.

Dette sker selvfølgelig, fordi vi lever tæt på medlemmerne, når vi er på koloni. Denne tæthed betyder dog også at vi kommer tæt på hinandens personlige grænser, og vi vil derfor gerne have, at vi har så stort et kendskab til de børn og unge, vi har med som muligt, OG at de har så realistisk en forventning til kolonien som muligt, dette mener vi forældrene skal bidrage med. Så vi har den holdning, at et medlem ikke kan komme med på koloni, hvis forældrene ikke møder op på de kolonimøder vi indkalder dem til ( Det betyder ikke at hvis man ikke er forhindret den dag, så er løbet kørt, men det betyder, at man som forælder skal tage initiativ til et alternativ møde 

Baren.

 

at opstille den økonomiske ramme for medlemsindflydelse

Klubben har en barfunktion, som er beliggende lige ved indgangen til huset, vi har derfor valgt at bemande den i hele åbningstiden, da det derved får karakter af en indgangsfunktion.

Denne skal være bemandet i dagklubben, da det også er herfra vi udleverer forskellige legeredskaber, cd´ere, skriver medlemmer op på "aktivitetsventelister" og besvarer telefonen.

Man kan roligt sige, at dette er det eneste sted i klubben, hvor vi kan være sikre på, at vi møder alle medlemmer. Og det er derfor en central post i bemandingen.

Vi har derfor lagt følgende funktioner hos barmedarbejderen.

Udlån af legeredskaber ( bat, bolde, spil m.m. )

Viden om aktivitet i dag i huset

Viden om hvor børnene er i huset

Viden om hvor medarbejderne er i huset

Disse ting skal gøre det lettere for de voksne, at vejlede medlemmerne om, hvad de kan lave i dag, fortælle forældrene hvor deres børn er samt at svare telefonen. Desuden håber vi, at det betyder, at vi kan nedbringe ""svindet ""i spil, bat, bolde, m.m.

Den anden side af barfunktionen er slik, mad og frugtsalget.

Da der ( med god grund ) for øjeblikket er en hed debat om børn og unges kostvaner i samfundet, har vi også holdt forældremøde hvor dette tema har været debatteret, og der er et udbredt ønske om, at vi tilbyder sund mad til medlemmerne, ( der var dog ingen, der mente at vi skulle begrænse vores sliksalg..)

Vi har derfor været på hygiejnekursus så vi har lovhjemmel til at sælge mad i baren.

Målet for det næste år er:

at vi får et fast sortiment af sunde madvarer

Rygepolitik: 

Klubben følger selvfølgelig den rygepolitik, der er udstukket af stat og kommune, men derudover skal vi støtte de medlemmer, der gerne vil holde op – vi skal støtte de medlemmer der ikke er begyndt – og vi skal motivere resten af medlemmerne til rygestop.

Vi vil forsøge at gøre dette uden at indføre et totalt rygeforbud – da vi mener, at det bare vil flytte rygerne uden for vores indflydelse.

Målet for det næste år:

At komme med initiativer, der har til formål at formindske antallet af

rygere blandt børn og unge i Sengeløse.

Mobiltelefoner og pædagogik.

Vi har gennem de sidste år set en kraftig forøgelse af antallet af mobiltelefoner blandt vores medlemmer.

Det er selvfølgelig en hel naturlig teknologisk udvikling, som er i hele samfundet – vi ser mange fordele ved denne udvikling, og de giver jo næsten sig selv og kræver ikke vores indblanding – men der også nogle ulemper, som gør, at vi er nødsaget til at forholde os til, hvordan mobiltelefoner kan bruges og misbruges i klubben.

 

Vi har allerede oplevet, at der er medlemmer, der ikke vil fotograferes, men som alligevel bliver det - og her er lovgivningen klar – så det er forbudt at fotografere hinanden i klubben, hvis der ikke er en fototilladelse.

Vi har også oplevet, at smser bruges til tilsvining m.m. og det griber vi selvfølgelig ind overfor når vi opdager det, men det kræver også, at forældre og andre snakker med børn og unge om disse ting.

En anden hovedproblematik, ( set fra vores synspunkt ) er, at mange medlemmer ikke siger noget om konflikter/mobning til pædagogerne, men i stedet ringer hjem til mor eller far – og det betyder at vi nogen gange ikke kan gribe ind i disse konflikter, da vi ikke ved, de er opstået, dette er altid problematisk og ikke mindst, når vi er på ture/koloni/overnatninger.

Samtidig mener vi, at det risikerer at gøre børn og unge dårligere til at spørge om hjælp hos " fremmede ", da mor og far altid er ved hånden.

Og som en sidste ting vil vi nævne, at det tilsyneladende betyder, at børn og unge ikke er så dygtige til at lave og overholde aftaler, som før mobilen blev indført – og så vil vi da også gerne se forældrene i klubben, fremfor at de ringer til deres børn fra parkeringspladsen ( der er te og kaffe på kanden ).

Hvis vi accepterer tanken om, at voksne er eksempler på hvordan man skal begå sig i verden, så må man også acceptere, at de fysiske forhold har en betydning for samværets form.

For eksempel må forhold som akustik, lys og varme have betydning for den måde, hvor samværet kan udfolde sig, og da vi mener at de organisatoriske forhold fungerer på et rimeligt niveau, vil vi gerne bruge de næste år på at fokusere på de fysiske forhold, da vi derved håber at kunne påvirke samværet til at være mere konfliktfrit end det er nu.

Vi håber, at vi ved at se de fysiske forhold efter i sømmene kan finde løsningsforslag, der betyder, at klubben kan blive mere rummelig i forhold til medlemmernes forskellige behov for ro, larm, fysisk udfoldelse, luft m.m.

Pædagogiske princippers betydning for forældresamarbejdet:

Det officielle forum for forældreindflydelse er Bestyrelsen, og vi følger selvfølgelig de retningslinier, der er udstukket af Byrådet for dette samarbejde. Derudover er det selvfølgelig naturligt at have et så tæt samarbejde med forældrene om deres børn som muligt.

Dette betyder, at vi er særligt forpligtiget til at lytte og informere forældrene om deres børns hverdag i klubben.

Målet for ledelse og personale er at give forældrebestyrelsen så stort et indblik i klubbens drift og pædagogik, så den har et reelt grundlag at udøve indflydelse på.

Målet for ledelse og personale i forhold til den enkelte forælder, er at få så tæt en kontakt som muligt, og dette forsøges praktiseret ved at indføre forældrekonsultationer.

Dette har vi praktiseret gennem et par år, og vi har fået den erfaring, at det er en rigtig god fremgangsmåde, men vi er dog blevet noget hæmmet af de kommunale nedskæringer, som har forhindret os i at lægge en fast plan for gennemførelsen af samtaler med alle forældrene, så vi har ( tvunget af omstændighederne ) valgt at indkalde, når vi har plads i kalenderen, og det er også det, vi vil være nødsaget til det næste stykke tid.

Det er vores mål for forældresamarbejdet at få skabt en forståelse for klubbens virke, samt at få skabt et netværk om børn og unge, der er så finmasket som muligt, samt at få skabt en forståelse blandt Sengeløses borgere for at klubbens ve og vel er ledelsens ansvar og ikke kan lægges over på bestyrelsen. ( sådan at forstå, hvis det går skidt i klubben, så er det altså ledelsens skyld og ikke bestyrelsens ).

Vi vil desuden arbejde på at inddrage forældrene i den praktiske opgaveløsning i klubben – dette er nødvendigt, da vi ofte oplever at vi må nedprioritere praktiske gøremål – som f.eks. istandsættelse af legeredskaber m.m. – for i stedet at opprioritere samvær med medlemmerne, ( hvilket vi mener, er det rigtige at gøre ) og det betyder, at det kan tage lang tid at få gennemført nye ting, da de praktiske foranstaltninger ikke kan blive færdiggjort.

I forhold til resten af lokalsamfundet, har vi efterhånden fået skabt en tradition, for at vi deltager i de "faste" arrangementer, men vi har dog i år været nødsaget til at drosle ned for dette samarbejde, da vi ikke længere er personale nok, og da nogle af arrangementerne er placeret på tidspunkter, hvor Byrådet har besluttet, at personalet skal holde ferie.

Vi har valgt at prioritere byfesten som den vigtigste begivenhed.

I forhold til nye medlemmer og deres forældre vil vi i løbet af det næste år udarbejde en velkomstfolder.

Vi vil selvfølgelig indgå i dette samarbejde med de samme værdier som vi har i vores daglige arbejde.

Evaluering:

Denne virksomhedsplan gælder i en 2 år periode ( Byråds vedtaget ).

Afslutning:

Der er selvfølgelig en masse ting, der ikke er nævnt i denne virksomhedsplan, men det betyder ikke, at der kun bliver arbejdet med de ting, der er nævnt.

Det betyder derimod, at der bliver arbejdet efter de samme principper, som er nævnt her, man kunne f. eks. nævne en så central ting som mobning, hvorfor har det ikke sit eget afsnit ?

Det har det ikke fordi, forudsætningen for at stoppe mobning, er at vi har skabt en så stor fælles forståelse og tolerance over for andre, at mobningen ikke findes naturlig for medlemmer og medarbejdere sådan, at når vi griber ind, så bevirker det, at mobning stopper og ikke blot " går under jorden " ( vi griber selvfølgelig ind allerede nu ). Så på den måde kan man sige at hele virksomhedsplanen i virkeligheden er en handleplan mod mobning og anden forskelsbehandling.

Med venlig Hilsen

Jens Ove Bay

Klubleder